Pięć problemów występujących w SDLC

Problem:

  1. niewystarczająco zdefiniowane wymagania – jeśli wymagania są niejasne, niekompletne, zbyt ogólne lub nietestowalne, na pewno pojawią się problemy
  2. nierealistyczny time plan projektu – zbyt wiele pracy zaplanowanej w zbyt krótkich przedziałach czasu
  3. niewystarczająca ilość testów – nikt nie wie jakiej jakości jest system, dopóki klient nie zacznie zgłaszać problemów.
  4. zmiany po zatwierdzeniu specyfikacji – mała z punktu widzenia klienta zmiana, może oznaczać zmianę koncepcji działania całego systemu. To oznacza dodatkową pracę, koszty oraz konieczność przeplanowania zadań.
  5. brak komunikacji – jeśli programiści nie wiedzą czego oczekuje klient (np. z powodu braku wymagań), lub klient zmienia wymagania w trakcie trwania projektu, czas zaplanowany na kodowanie, testowanie jest przeznaczany na wyjaśnianie.

Rozwiązanie:

  1. zdefiniowane wymagania – jasne, kompletne, szczegółowe, spójne logicznie oraz testowalne wymagania, które zostaly zaakceptowane przez wszystkie strony. W projektach prowadzonych wg metodyk lekkich, niezbędna jest ciągła koordynacja  wymagań z udziałem klienta.
  2. realistyczne estymacje czasu – zapewnienie odpowiedniej ilości czasu na planowanie testów, tworzenie przypadków testowych, testowanie, poprawę i retesty błędów, zmiany (change requests), raporty i dokumentację -zarówno tworzenie jak i czytanie. Zespół powinien mieć szansę na ukończenie projektu bez efektu wypalenia się.
  3. testowanie w odpowiednim momencie – rozpoczęcie testów na wczesnym etapie SDLC, retesty po poprawie błędów, testy regresywne po zmianach w bieżącej wersji systemu.
  4. trzymanie się zdefiniowanych wymagań – kiedy ruszy kodowanie, pojawią się zmiany, które zazwyczaj oznaczają dodatkową pracę w ustalonym na początku zakresie godzin. Dobrą praktyką jest komunikowanie konsekwencji takich zmian i jeśli są one niezbędne -reestymacja czasu na testy.
  5. komunikacja – tam gdzie ma to sens, pomagają przeglądy i inspekcje. Narzędzia do pracy grupowej: email, repozytorium błędów i dokumentacji. Wersjonowanie. Aktualne wersje dokumentów projektowych. Oraz najważniejsze – bezpośredni kontakt członków zespołu.

Dlaczego oprogramowanie zawiera defekty?

Przyczyny dla których w projekcie mogą pojawić się błędy, można przypisać do kilku grup.

Wprowadzone przez człowieka na każdym z etapów SDLC, począwszy od etapu analizy wymagań na instalacji gotowego produktu kończąc.

Sprzęt/środowisko. “Błędy” z tej grupy nie są wynikiem źle napisanego czy nieprzetestowanego kodu, ale jego brakiem, np. brak funkcji obsługującej sytuację w której zerwane zostaje połączenie sieciowe w trakcie przesyłania danych przez aplikację.

Złożoność systemu
Złożoność systemu może być trudna do zrozumienia dla kogoś bez doświadczenia w funkcjonującym dzisiaj sposobie tworzenia oprogramowania. Interfejsy wzorowane na oknach, technologia klient-serwer, aplikacje rozproszone, komunikacja danych i relacyjne bazy mają swój udział w szybko przyrastającej złożoności oprogramowania/systemów. Również użycie technik obiektowych, zamiast uprościć może skomplikować projekt jeżeli nie jest on dobrze skonstruowany.

Błędy w kodzie
Programiści jak każdy z nas, popełniają błędy. Część z nich może powstać w wyniku interpretacji źle lub niewystarczająco jasno zdefiniowanych wymagań. Zakładając, że błędów nie da się uniknąć i że zostaną one odnalezione przez testerów :) jest ważne aby być przygotowanym do zarządzania nimi za pomocą narzędzi komercyjnych np. Rational, lub opensource np. Mantis.

Zmieniające się wymagania
Klient może nie być świadomym efektów zmian lub chce je wprowadzić pomimo ryzyka z którego zdaje sobie sprawę – redefiniowanie wymagań, estymacja liczby godzin przeznaczonych na dodanie/modyfikację funkcjonalności, wpływ zmian na równoległe projekty, konieczność ponownego wykonania tej samej pracy lub porzucenia części działającego i przetestowanego już kodu, zmiana wymagań sprzętowych (zazwyczaj w górę).

Wiele drobnych lub kilka dużych zmian może wpłynąć na wytworzone (zdefiniowane lub nieformalne) zależności wewnątrz projektu i stać się przyczyną problemów, podobnie jak rosnąca złożoność procesu zarządzania.

Presja czasu
Planowanie w projektach informatycznych jest w najlepszym przypadku trudne, częściowo opiera się na przewidywaniu. Może zdarzyć się, że zbliżający się termin oddania aplikacji staje się jedynym wyznacznikiem jakości kodu.