Kiedy zakończyć testowanie aplikacji

Moment zakończenia testów oprogramowania może być trudny do określenia. Współczesne aplikacje są złożone, pracują w rozproszonym środowisku i składają się z wielu współpracujących podsystemów. Teoretycznie testy mogą trwać przez cały  SDLC oraz w fazie utrzymania.
Są jednak czynniki, które pomagają zdecydować o zakończeniu testów:

  • czas (data uruchomienia w środowisku produkcyjnym, data zakończenia testów aplikacji, tzw. deadline)
  • przypadki testowe (test cases) – odpowiedni procent przypadków testowych, których wykonanie nie spowodowało wykrycia błędu.
  • wyczerpanie budżetu na testy
  • pokrycie kodu, funkcjonalności, wymagań w założonym zakresie
  • krzywa wykrywania błędów poniżej założonego wcześniej progu

Kto zatem powinien podjąć decyzję o zakończeniu testowania?

Osobą odpowiedzialną za testy w organizacji jest Test Manager. Z punktu widzenia jakości to on podejmuje decyzję o tym czy system spełnia zdefiniowane wcześniej kryteria jakości, jednak z punktu widzenia projektu informacja ta jest jedną ze składowych, które brane są pod uwagę przed wdrożeniem wersji produkcjyjnej testowanej aplikacji:

  • daty uruchomienia współpracujących systemów
  • cele związane ze sprzedażą
  • sytuacja na rynku i poczynania konkurencji
  • czynniki prawne
  • oczekiwania klienta

Z powyższych wynika, że odpowiedzialnością Test Managera jest dostarczenie informacji nt jakości grupie osób odpowiedzialnych za podjęcie decyzji o “wypuszczeniu aplikacji na rynek”. W małych organizacjach/projektach taką rolę może pełnić Project Manager lub Product Manager. W dużych decyzja może być podejmowana przez grupę osób ze strony biznesu i projektu.