Testy Akceptacyjne UAT

Walidacja systemu pod kątem zgodności z wymaganiami klienta, który na swoim środowisku wykonuje przypadki testowe przy udziale przedstawicieli projektu.

Kiedy system zostaje zaakceptowany, następuje uruchomienie na środowisku produkcyjnym.

Definicja ISTQB:

Testowanie akceptacyjne: Testowanie formalne przeprowadzane w celu umożliwienia użytkownikowi, klientowi lub innemu uprawnionemu podmiotowi ustalenia, czy zaakceptować system lub moduł.

Produkcyjne testy akceptacyjne: Testowanie produkcyjne w fazie testów akceptacyjnych, zwykle przeprowadzane w środowisku produkcyjnym będącym symulacją rzeczywistego środowiska produkcyjnego.  Wykonywane zazwyczaj przez operatora i/lub administratora, zorientowane na takie aspekty jak: odtwarzalność, zużywanie się zasobów, łatwość instalowania i zgodność techniczną.

Testowanie akceptacyjne w środowisku użytkownika: Testowanie akceptacyjne wykonywane przez użytkowników/ klientów w ich środowisku pracy w celu określenia czy moduł lub system spełnia potrzeby
użytkownika/ klienta oraz czy realizuje procesy biznesowe . Standardowo zawierają zarówno testy sprzętu, jak i oprogramowania.

Testy Systemowe

Testy systemowe przeprowadzane są, aby stwierdzić czy zintegrowany już system spełnia jako całość wymagania zawarte w specyfikacji.

Podczas testów systemowych cały system jest weryfikowany pod kątem zgodności z:

 • wymaganiami funkcjonalnymi
 • wymaganiami niefunkcjonalnymi (wydajność, użyteczność, niezawodność)

Innymi słowy system jest testowany całościowo z użyciem technik czarnej skrzynki. Wiedza o kodzie lub wewnętrznej strukturze aplikacji nie jest wymagana podczas testów systemowych.

Testy systemowe są pierwszym poziomem na którym system jest tesowany jako całość. Na niższych poziomach (testy modułowe, testy integracyjne) sprawdzane są poszczególne komponenty oraz interfejsy pomiędzy nimi.

Testy systemowe przeprowadzane są na środowisku zbliżonym do produkcyjnego , aby odwzrorować rzeczywiste warunki w których będzie działał system.

W dużych projektach testy systemowe przeprowadzane są przez niezależną grupę testerów.

Definicja ISTQB:

Testowanie systemowe: Proces testowania zintegrowanego systemu w celu sprawdzenia jego zgodności z wyspecyfikowanymi wymaganiami.

Testy Integracyjne

Testowanie integracyjne wykonywane jest w celu wykrycia błędów w interfejsach i interakcjach pomiędzy modułami.

Kiedy zbiór komponentów zostanie przetestowany, następnym krokiem jest upewnienie się, że interfejsy pomiędzy owymi komponentami są zdefiniowane poprawnie i współdziałają ze sobą.

Przykład: Testujemy komunikację pomiędzy modułem przechowującym i udostępniającym zbiór parametrów, a modułem używającym tych parametrów przy inicjacji, np. do wypełnienia pól formularza domyślnymi wartościami.

Współczesne aplikacje składają się przeważnie z wielu współpracujących systemów, należy więc sprawdzić czy komunikacja pomiędzy nimi nie jest zakłócona.

Podejście do testów integracyjnych:

Top – Down (od góry do dołu)

 • Moduły znajdujące się na na najwyższym poziomie są testowane jako pierwsze
 • Moduły znajdujące się w hierarchii poniżej, zastępowane/symulowane są przez zaślepki (stubs)
 • Testowane moduły używane są do testowania niżej położonych komponentów
 • Proces testowy jest kontynuowany do momentu przetestowania komponentów znajdujących się na najniższym poziomie

Bottom – Up (od dołu do góry)

 • Najniżej położone komponenty testowane są jako pierwsze
 • Drivers(ang.) symulują komponenty położone wyżej w hierarhii
 • Testowane moduły używane są do testowania wyżej położonych komponentów
 • Proces testowy jest kontynuowany do momentu przetestowania komponentów znajdujących się na najwyższym poziomie

Big Bang (tłumaczenie jest adekwatne do tego co dzieje się z sytemem)

 • Błędy występujące w interfejsach komponentów wykrywane są w bardzo późnej fazie procesu testowego
 • Trudno jest określić miejsce w którym występuje defekt. Czy przyczyna błędu leży w komponencie czy w interfejsie.
 • Istnieje wysokie prawdopodobieństwo niewykrycia krytycznych błędów, które mogą ujawnić się dopiero w wersji produkcyjnej systemu
 • Trudno upewnić się czy wszystkie przypadki z poziomu testów integracyjnych są pokryte testami.

Definicja ISTQB:

Testowanie integracyjne: Testowanie wykonywane w celu wykrycia defektów w interfejsach i interakcjach pomiędzy modułami lub systemami.

Testowanie integracji modułów: Testy wykonywane w celu wykrycia usterek w interfejsach i interakcjach pomiędzy integrowanymi modułami.

Testowanie integracji systemów: Testowanie integracji systemów i pakietów; testowanie interfejsów z organizacjami zewnętrznymi, (np. Elektroniczna Wymiana Danych przez Internet.)

Poziomy i typy testów

Przy powstawaniu dużego systemu testowanie obecne jest na każdym etapie.

Poziomy testów:

1. Testy modułowe (unit/component testing)
2. Testy integracyjne (integration testing)
3. Testy systemowe (system testing)
4. Testy akceptacyjne (acceptance testing)

Na każdym z poziomów stosowane są różne typy testów:

1. Testy modułowe
– analiza ścieżek (path analysis)
– użycie klas równoważności (equivalence partition)
– testowanie wartości brzegowych
– testowanie składniowe

2a. Testy integracyjne pomiędzy modułami
– funkcjonalne
– wydajnościowe

2b. Testy integracyjne pomiędzy systemami
– funkcjonalne
– wydajnościowe
– regresywne

3. Testy systemowe
– instalacyjne
– funkcjonalne
– interfejsu (użyteczności)
– wydajnościowe
– regresywne
– bezpieczeństwa

4. Testy akceptacyjne
– funkcjonalne
– wydajnościowe
– bezpieczeństwa