Load Runner

Czym są testy obciążeniowe? – testy tego rodzaju pozwalają stwierdzić czy aplikacja jest zdolna podołać obciążeniu wynikającemu z wielkiej liczby użytkowników używających jej w tym samym czasie oraz obsłużyć wynikającą z tego liczbę przeprowadzanych transakcji.

Na czym polegają testy wydajnościowe? – testy te polegają na mierzeniu czasu w jakim wykonują się transakcje (operacje odczytu, aktualizacji danych) w celu stwierdzenia czy funkcje systemu są wykonywane w akceptowalnym przedziale czasowym. Test wydajnościowy powinien być przeprowadzony dla pojedynczego, a następnie dla wielu użytkowników aby móc określić wpływ wykonania wielu operacji jednocześnie na czas jaki jest potrzebny na przeprowadzenie pojedynczej transakcji.

Z jakich komponentów składa się LoadRunner?

 • Generator wirtualnych użytkowników,
 • Kontroler wraz z agentem procesów,
 • Moduł analizy i monitorowania,
 • Dokumentacja.

Który komponent LoadRunner jest używany do nagrywania skryptów? – komponent o nazwie The Virtual User Generator (VuGen) jest używany do nagrywania skryptów. Pozwala on na dostarczanie skryptów działających dla różnych typów aplikacji i protokołów komunikacyjnych.

Jaki komponent LoadRunner służy do uruchamiania nagranych wcześniej skryptów? – do uruchamiania skryptów w trybie symulującycm wielu wirtualnych użytkowników, służy komponent o nazwie The Controller.

Czym jest “rendezvous point” ? – Punkt taki jest umieszczany w skryptach aby emulować możliwie największe obciążenie serwera. Punkt informuje wirtualnych użytkowników aby po dotarciu do niego zaczekali na pozostałych. Po dotarciu do Punktu wszystkich użytkowników, mogą oni jednocześnie podjąć zaplanowaną akcję. Np.. Aby zasymulować obciążenie serwera bankowego, Punkt może zostać ustawiony tuż przed operacją wpłaty na konto. Po osiągnięciu Punktu przez 1000 virtualnych użytkowników, podejmują oni jednocześnie akcję wpłaty.

Czym jest scenariusz? – Scenariusz definiuje wydarzenia i akcje, które są podejmowane podczas sesji testowej. Np. liczbę writualnych użytkowników do symulowania obciążenia, akcje, jakie zostaną przez nich podjęte, komputery na których będą działać wirtualni użytkownicy.

Rodzaje testów wydajnościowych

Performance testing (testy wydajnościowe)

 • badanie czasu odpowiedzi krytycznych dla biznesu funkcji systemu
 • porównywanie czasu odpowiedzi przejścia pojedyńczego vs. wielu użytkowników przez aplikację
 • kryterium testów jest sprawdzenie czy poszczególne akcje wykonywane są przez aplikację w akceptowalnym czasie

Stress testing (testy przeciążeniowe)

 • założenie: zbyt wielu użytkowników, danych, czasu oraz malejące zasoby systemowe
 • badanie czy system “zawiedzie” w oczekiwany sposób
 • wyszukiwanie defektów w aplikacji działającej w trybie awaryjnym
 • sprawdzanie konsekwencji utraty danych po awarii wywołanej nadmiernym obciążeniem

Load testing (testy obciążeniowe)

 • duża liczba jednocześnie działających użytkowników / przeprowadzanych transakcji
 • utrzymanie takiego stanu przez określony w scenariuszu czas
 • jak wiele zapytań (requests) jest w stanie obsłużyć system w określonym przedziale czasu