Technika białej skrzynki

April 29th, 2013

Techniki testowania metodą Białej Skrzynki (White Box):
- Unit Testing
- Static & dynamic Analysis
- Statement Coverage
- Branch Coverage
- Security Testing
- Mutation Testing

Zalety testowania metodą białej skrzynki:
- ponieważ wymagana jest znajomość struktury kodu, łatwo jest określić jaki typ danych wejściowych/wyjściowych jest potrzebny, aby efektywnie przetestować aplikację
- oprócz głównego zastosowania - testów, pomaga zoptymalizować kod aplikacji
- pozwala dokładnie określić przyczynę i miejsce w którym znajduje się błąd

Wady testowania metodą białej skrzynki:
- ponieważ wymagana jest znajomość struktury kodu, do przeprowadzenia testów potrzebny jest tester ze znajomością programowania co podnosi koszty.
- jest prawie niemożliwym przeglądniecie każdej linii kodu w poszukiwaniu ukrytych błędów co może powodować błędy po fazie testów.

Tags: , , ,

Rodzaje przeglądów: Inspekcja, Przegląd Techniczny, Przejrzenie

April 29th, 2013

Przejrzenie

 • Ma nieformalny przebieg
 • Jest przeprowadzane przez autora dokumentacji / kodu
 • Autor przedstawia uczestnikom spotkania dokument będący przedmiotem przejrzenia w celu uzyskania pewności, że zawarty w nim opis jest zrozumiały oraz po to, aby otrzymać informację zwrotną.

Cele przejrzenia:

 • Prezentacja dokumentu zarówno w kontekście testowania jak i poza nim. Wynikiem jest uzyskanie punktu widzenia osób spoza obszaru testowania.
 • Przekazanie wiedzy, ewaluacja zawartości dokumentu
 • Uzyskanie pewności, że zawartość dokumentu będącego przedmiotem przejrzenia została zrozumiana.
 • Uzyskanie informacji zwrotnej.

Definicja ISTQB
Przejrzenie: Przedstawienie przez autora, krok po kroku, dokumentu w celu zebrania informacji i ustalenia wspólnego rozumienia jego zawartości. [Freedman i Weinberg, IEEE 1028]

Przegląd techniczny

 • Jest bardziej od Przejrzenia formalną formą przeglądu
 • Prowadzony jest przez moderatora lub eksperta z danej dziedziny
 • Przeprowadzany jest często w formie przeglądu koleżeńskiego (peer review) bez udziału osób zarządzających projektem
 • Błędy (defects) znajdywane są przez ekspertów (architektów, programistów, kluczowych użytkowników).

Cele przeglądu technicznego:

 • Upewnienie się we wczesnej fazie tworzenia systemu, że jego koncept techniczny jest poprawny i zrozumiały dla wszystkich zainteresowanych stron.
 • Utrzymanie spójnej koncepcji technicznej systemu.
 • Poinformowanie uczestników projektu o jego technicznych aspektach.

Definicja ISTQB:
Przegląd techniczny: Dyskusja w grupie współpracowników skupiająca się na osiągnięciu porozumienia w zakresie aspektów technicznych. [Gilb i Graham, IEEE 1028]

Inspekcja

 • To najbardziej formalny typ przeglądu
 • Jest przeprowadzany przez moderatora
 • Dokumenty będące przedmiotem inspecji są przeglądane i sprawdzane przed spotkaniem przez osoby biorące w nim udział.
 • Znalezione podczas inspekcji błędy zapisywane są w logu błędów
 • Po zakończeniu inspekcji przeprowadzane są kolejne spotkania (rework i followup) mające na celu wdrożenie zmian pozwalających spełnić kryteria wyjścia.

Standard IEEE wymienia następujące role przy inpekcji:

 • Lider inspekcji
 • Protokolant
 • Lektor
 • Autor
 • Inspektorzy

Dokumentacja wejściowa do spotkania na którym przeprowadzana jest inspekcja (wg standard IEEE):

Obowiązkowe:

 • Określenie celów dla inspekcji
 • Produkt, który będzie podlegał inpekcji
 • Udokumentowana procedura inspekcji
 • Formularze raportowania wyników inspekcji
 • Bieżąca lista błędów lub anomalii

Zalecane:

 • Lista kontrolna
 • Przepisy, standardy, wytyczne, plany I procedury wg których document/product będzie sprawdzany.
 • Specyfikacja sprzętowa
 • Specyfikacja wydajnościowa
 • Zdefiniowane kategorie anomalii

Cele inspekcji:

 • Pozwala wykryć i usunąć błędy w fazie tworzenia dokumentacji
 • Pozwala na zrozumienie przez wszystkie zainteresowane strony koncepcji / struktury opisanej w dokumencie
 • Pozwala uniknąć podobnych błędów w przyszłości (znalezione błędy są zachowywane)

Produkami inspekcji są:

 • Formalny raport inspekcji
 • Formalne podsumowanie znalezionych błędów
 • Lista znalezionych błędów wraz z ich klasyfikacją

Definicja ISTQB:
Inspekcja: Rodzaj przeglądu koleżeńskiego polegający na wizualnej weryfikacji dokumentow w celu wykrycia defektow, np.niezgodności ze standardami projektowymi lub dokumentacją wyższego poziomu.  Jest to najbardziej formalna technika przeglądu, zawsze oparta na udokumentowanej procedurze. [IEEE 610, IEEE 1028]

Tags: , , , , , ,

Testy strukturalne

April 28th, 2013

Testowanie strukturalne jest to badanie wewnętrznej struktury systemu lub elementów tego systemu. Celem nie jest sprawdzenie wszystkich możliwych warunków wejścia/wyjścia, ale struktury kodu i struktury danych użytych w systemie.

Testy strukturalne są określane jako testy białej skrzynki lub szklanej skrzynki, ponieważ jesteśmy zainteresowani tym, “co dzieje się wewnątrz” systemu lub komponentu.

Do przeprowadzenia testów strukturalnych, tester musi posiadać wiedzę z zakresu implementacji kodu, innymi słowy powinien umieć “czytać” kod.

Podczas testów strukturalnych tester koncentruje się na tym “w jaki sposób” działa kod. Przykładowo potrzebna jest wiedza jak działa struktura “If Else Then” lub pętle.

Tags: ,

Testy niefunkcjonalne

March 28th, 2013

Podczas testów niefunkcjonalnych testowane są cechy jakościowe części lub całości systemu. Brane są pod uwagę aspeky oprogramowania, które nie są związane z określoną funkcją lub działaniem użytkownika, takie jak skalowalność, bezpieczeństwo czy czas odpowiedzi aplikacji. Np. ile osób może się zalogować na jednocześnie? Testy niefunkcjonalne są wykonywane na wszystkich poziomach testów.

Testy niefunkcjonalne dają odpowiedź na pytanie “jak” działa system.

Testowanie niefunkcjonalne obejmuje:

 • Testowanie obciążeniowe i  wydajnościowe
 • Testowanie przeciążające i obciążenia
 • Testowanie ergonomii
 • Testowanie współpracy (międzyoperacyjności)
 • Testowanie konwersji danych
 • Testy bezpieczeństwa / Testy penetracyjne
 • Testowanie instalacji
 • Testy bezpieczeństwa  (zabezpieczeń aplikacji, sieci)

Tags: , ,

Metoda gumowej kaczuszki

August 24th, 2012

O  metodzie dowiedziałem się za pośrednictwem testerzy.pl Zaznaczam, że jest ona skierowana do programistów, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby zastosować ją przy pisaniu skryptów automatycznych czy przypadków testowych :-)

Metoda gumowej kaczuszki – nieformalny sposób debugowania kodu. Metoda polega na tym, że programista trzyma gumową kaczuszkę lub inny przedmiot przy sobie, gdy próbuje znaleźć błędy w kodzie.

Linia po linii, programista tłumaczy kaczuszce lub innemu obiektowi, co każdy segment kodu powinien robić i podczas tej rewizji błędy logiczne lub syntaktyczne powinny wyjść na jaw.

źródło: Wikipedia

Tags: ,

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next